El CEV recupera un important fons documental format per diversos llibres de comptabilitat nàutica del segle XIX

Jordi Casanovas Berdaguer, cap de la secció genealògica del CEV, ha comprat al mercat de vell un important fons documental que aporta nova informació i detalls del passat nàutic i mercantil d’una família vilassarenca dels segle XIX. D’aquesta manera, s’ha evitat que aquest fons documental es perdés i ara està a disposició dels estudiosos. No és la primera vegada que el CEV intervé en el mercat de vell per tal d’evitar la pèrdua de documents importants per a la història local. Just fa un any (2012), el CEV va adquirir el fons fotogràfic de la fàbrica de Cal Civil de la família Murtra que properament il·lustraran l’edició de les Actes de la Jornada d’Industrialització textil al Maresme que se celebraren a Vilassar de Dalt l’any 2010.

 

Adjuntem la nota del contingut del fons recentment salvat pel CEV:

 

NOTA: CONTINGUT DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE DIVERSOS VAIXELLS DEL SEGLE XIX  DE VILASSAR DE MAR (lot de llibres adquirit per Jordi Casanovas l’octubre de 2013).
Descripció general del conjunt del lot adquirit:

Es tracta d’un conjunt de 10 llibres diferents amb un contingut i valor desigual . Examinats a fons es pot concloure que són els llibres de comptabilitat i de contractes dels vaixellsa/ Corbeta ” Mario”, b/ Bergantí ” Ataulf”, i del c/ Bergantí “Jaume Mir “. Hi ha alguns llibres amb totes les pàgines en blanc i altres amb pàgines arrencades . Els llibres estan escrits en castellà. La informació dels diferents llibres fa referència al període comprès entre 1860 i 1889. El conjunt dels 10 llibres pertanyia a la família dels capitans Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a ) “Llorençó”, el seu fill Llorenç Julià i Puig 1860-?, Felip Mir Pou Julià 1847-1901, i Joan Pou Almera” 1860-1934 (a ) “Joanet el Passarell”. Tots emparentats entre ells per descendència directa o matrimoni amb germans o germanes. Joan Pou Almera, al seu torn, estava emparentat amb els Casanovas Pou deCal “Tit“, i Felip Mir Julià amb Nicolau Mir Julià de la naviliera Nicolau Mir & Cia.
Descripció dels llibres:
1/ Títol : Libro de Contrata” del Bergantí “Ataulfo”, del Capità “Lorenzo Julià” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó “). Descripció: llibre amb format comptable i amb segell oficial de la Comandància de Marina de Barcelona que certifica el seu inici el 26 de febrer de 1866. Té un total de 149 pàgines, de les quals escrites 73. Conté els textos de contractes habituals (condicions, deures, obligacions i el salari ) que s’efectuaven abans de cada viatge amb els noms i signatura del capità i de la tripulació . En total es referencien 5 viatges: 1r Viatge : 26 de febrer de 1866, Capità L. Julià Serra Barcelona-Buenos Aires i altres ports; 2n. Viatge: 14 febrer 1867 Capità J. Roig Carrau La Havana-Gibraltar i altres ports; 3r Viatge: 27 maig 1968 Capità, L. Julià Serra, Barcelona-l’Havana i altres ports; 4t Viatge: 17 de març de 1868, Capità, L. Julià Serra, Barcelona-l’Havana i altres ports, amb ampliació de contracte a nous mariners el 27 maig 1868 a l’Havana, i el 13 de juliol de 1868 a Vigo ; 5è Viatge: 2 set 1868 Capità, L. Julià Serra, Barcelona- Buenos Aires i altres ports

Els capitans i propietaris que es citen són: “Capità Lorenzo Julià” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó “), marí i després capità “José Roig ” (Josep Roig Carrau 1831-1893), pilot “Joan Puig ” ( Joan Puig Roig 1840-1879 ), pilot “Gerónimo Anyé” (Jeroni Anyé Casanovas 1844-1923 , futur professor del Col·legi Nàutic i Comercial de Vilassar de Mar ), pilot “Jesús Monjo” (Jesús Monjo i Segura 1848-1885 ?), futur professor de l’Escola Nàutica d’Arenys de Mar i del Col·legi Nàutic i Mercantil de Vilassar de Mar). Se citen també les diverses tripulacions que pels cognoms no semblen ser de Vilassar de Mar. Inclou també les quantitats meritades a cada tripulant en concepte de salaris o avenços i la dates en què es fa a cada viatge.
2/ Títol : Libro de la Corbeta Mario”. Corbeta propietat i comandada per “Felipe Mir ” ( Felip Mir Julià 1847-1901. Descripció: llibre de comptabilitat de la Corbeta “Mario” amb format comptable. S’inicia el 18 de setembre de 1870. Té un total de 45 pàgines , de les quals  escrites 20, amb un nombre indeterminat de pàgines arrencades. Conté la comptabilitat de les primeres quatre expedicions de la corbeta . La primera expedició s’inicia el 18 de setembre de 1870 i finalitza el 27 de juliol de 1971. Es descriuen el fons inicial de l’expedició i els apunts comptables (ha i haver ) despeses i entrades de l’expedició i els del casc (manteniment ) les mercaderies i els destinataris així com el benefici final. Ports citats: Barcelona, Màlaga , Cadis , Montevideo , Buenos Aires, Matanzas .La segona expedició s’inicia el 21 de gener de 1872 i la finalitzarà el 13 de juliol de 1872. Es descriuen el fons inicial de l’expedició i els apunts comptables (ha i haver ), despeses i entrades de l’expedició i els del casc (manteniment ) les mercaderies i els destinataris així com el benefici final. Ports citats: Barcelona, Matanzas, l’Havana. La tercera expedició s’inicia al juliol de 1872 i finalitza el 20 de juliol de 1974. De la quarta expedició només es ressenya la liquidació (despeses, entrades i beneficis) i el que correspon a cada “mota” ( participació ) a la seva finalització al juny de 1876. Ports citats: Barcelona, Montevideo, Matanzas, Savannah . La cinquena expedició s’inicia el 16 de gener de 1876.y finalitza el 5 de novembre de 1877. Se descriuen el fons inicial de l’expedició i els apunts comptables (ha i haver ) despeses i entrades de l’expedició i els del casc (manteniment ) les mercaderies i els destinataris així com el benefici final. Ports citats: Palamós, Barcelona , Tarragona, Montevideo, Matanzas, Nova York. (La informació d’aquesta expedició sembla incompleta).

 

3/Títol: llibre“Borrador” (factures comptes de venda i “sobordos” de la corbeta “Mario” entre els anys 1888-1894). Corbeta propietat de Nicolau Mir & Cia, i comandada pel Capità “Juan Pou” (Joan Pou Almera 1860-1934 (a) “Joanet el Passarell”). Descripció: llibre de comptabilitat de la Corbeta “Mario” amb format comptable i s’inicia el 18 de setembre el 27 d’abril de 1888 i finalitza el 2 d’abril de 1894. Té un total de 48 pàgines escrites i un nombre indeterminat de pàgines en blanc. És un llibre esborrany de factures i comptes de vendes en què es detallen les mercaderies que transporta el vaixell així com el seu destí, consignataris nolis etc . Els productes transportats són sobretot pipes de vi negre i blanc dels que es detallen les marques (Pera Grau, Tomàs Abelló etc .), “Tasajo” (saladero Ferrés ), cotó (Savannah, o Charleston ), oli , sucre etc. Consten un total de 19 factures i comptes de venda datades en diferents ports: Barcelona, Montevideo, Cadis, Matanzas, l’Havana, i Charleston ( aproximadament hi ha 3 o 4 factures anuals en els sis anys comptabilitzats ), els signataris de les factures són: “Pedro Ferrés” (Pere Ferrés Carrau 1840-1916. Vilassarenc establert a Montevideo,  amb magatzem i “saladero” propi ) amb més de la meitat de les factures i comptes de venda, així com Nicolás Mir i Cia (Barcelona) , Gelats i Cia, (La Havana) , G. Segerdlh (Cadis), Cano i Cia (l’Havana), Fabra i Cia (l’Havana ), i W.  P. Wall & Cia (Charleston).

 

4/ Títol: llibre sense títol”.del “Bergantín “Ataulfo”, del Capità “Lorenzo Julià ” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó “). Descripció: amb format comptable amb un nombre limitat d’apunts. Ocupa només 6 fulls datades el primer el 26 de maig del 1858 i pel que es pot deduir correspon a les despeses del vaixell . Se observen alguns fulls arrencats pel que el llibre no té interès

5/Títol: llibre “Jaume Mir” bergantí propietat de Nicolás Mir i Cia, i comandat pel Capità “Juan Pou” (Joan Pou Almera 1860-1934 (a) “Joanet el Passarell “). Descripció: llibre amb format comptable en el primer full està datada el 25 d’abril de 1895 i consta el títol “Deu Joan Pou amb els ports de Barcelona”. Malauradament les pàgines han estat  arrencades,  pel que  es pot inferir no hi ha cap informació útil i per tant el llibre no té interès.
6/Títol: “llibre sense títol”.  Amb la informació que conté no es pot deduir per qui està escrit ja que vaixell es refereix. Descripció : amb format comptable amb un nombre limitat de seients. Ocupa només 8 fulls datats el primer el març de 1881 i correspon als apunts comptables de salaris pagats de deu tripulants en un viatge a Nova Orleans. No dóna més informació comptable. A final de llibre apareixen una 5 fulls amb dibuixos amb la dimensions de les veles d’un vaixell (floc , “fraquetilla”, gàbia baixa , gàbia alta, etc ). El llibre, per l’indicat, no té interès.
7/Títol: llibre sense títol”del  Bergantín “Ataulfo ” del Capità ” Lorenzo Julià ” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó”). Descripció: llibre amb format comptable s’inicia l’11 de novembre de 1877. Té un total de 46 pàgines, de les quals han estat escrites 7 amb les següents arrencades . Es detallen les entrades i les despeses del “2n viatge de Joan Jover i Serra” a Montevideo: salaris dels tripulants (que pels cognoms no semblen de Vilassar de Mar), pagaments de duana , pràctic , despeses del capità, cònsol d’Uruguai, de manteniment del vaixell. Surten referenciats viatges interns a Saladero Colon, Concòrdia , Colònia , Paysandú, i externs Buenos Aires, Cárdenas (Cuba). El llibre s’interromp a l’inici del 3r. viatge , amb un nombre indeterminat de pàgines arrencades.
8/Títol: “Llibreta de lo que ha costado el barco “Ataulfo”, del Capità “Lorenzo Julià” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó”). Descripció: llibre amb format comptable s’inicia el 15 de juny de 1857. Té un total de 50 pàgines , de les quals estan escrites 30 . A les 18 primeres es descriu el cost de les diferents parts del vaixell: Cost del Cas; Cost de l’arboradura; Cost del clavaó, perneria i tota la resta; Cost de les trementines; Cost d’aparellar el vaixell i guardar de nit; Cost de la maniobra de cànem, betes d’espart eixàrcia trezada i cuirs per folrar; Cost de la roba per precintar etc. Cost del plom i vidres; Cost de calafatar i clavar el vaixell; Cost d’ancorar i cadenes, etc. Fins a la suma total del cost del vaixell. Cap al final llibre apareixen uns apunts comptables datats en 4 de febre, de 1859 a l’Havana on es descriu entre altres les despeses de descàrrega de “tasajo”(tasall) en aquest port. Uns fulls més enllà apareix apunts comptables de quantitats pagades al seu cunyat Gerónimo i altres apunts datats el 1864 del bergantí “Moralitat” el segueixen un nombre indeterminat de pàgines arrencades.

 

9/ Títol: “llibre sense títol” del Capità “Lorenzo Julià” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó”). Descripció: llibre amb format comptable s’inicia el 17 de febrer de 1864. Té unes 50 pàgines, algunes desenquadernades. Es pot deduir que és la comptabilitat particular del Capità Llorenç Julià, hi ha apunts comptables sobre despeses de la llar, lloguers, contractes de parceria amb pagesos de Vilassar de Dalt de terrenys i de vinyes de la seva propietat etc. Part dels apunts són escrits en català.
10/Títol: “llibre sense títol” del Capità “Lorenzo Julià” (Llorenç Julià Serra 1829-1891 (a) “Llorençó”). Descripció: llibre amb format comptable en què apareixen 2 fulls solts se suposa del capità L. Julià Serra que en forma de llista descriu : a /”Los dineros que he invertido en Motes y mandado en efectivo y en letras desde mi salida del 13 ( il legible) de l’any 1860 hasta mi salida del 21 junio 1862”, i  b/”Dineros que tengo invertido en Motes abordo de diversos barcos en el mes de abril del año 1861″. Són 19 vaixells i diverses inversions (accions , lletres , metàl·lic etc ).

Per la meitat del llibre apareix una “Plana de entradas y de salidas de 15 marzo 1880″ amb entrades de rendes, lloguers , cobraments dels seus germans i germanes, i diversos capitans (vaixells Alfred, Lorenzo, Mario,  Moralitat, Juny, etc). i sortides contribucions fiscals de Vilassar de Mar, Cabrils, Vilassar de Dalt, despeses de col·legi de la filla , etc , Unes pàgines més enllà es troba un nou apunt aquest datat el març de 1879 similar al descrit. Cap al final del llibre hi ha un seient de comptabilitat titulat “Debe de Lorenzo Julià i Puig ( és el fill de Llorenç Julià Serra ) con su padre que no té continuïtat.

Finalment a meitat del llibre apareix una pàgina amb el títol : “Recibos de Motes que yo dejo a casa en marzo de 1879”. És un llistat on apareixen els noms dels vaixells de Vilassar de Mar, el Masnou i altres llocs  en què Llorenç Julià Serra tenia ” motes” (participacions ), un total de 20 naus :“Ceferino “ (capità Ventura Maristany), “Pepa” (capità Francesc Ferrer), “Rosario” (capità Dionís Ros), “Mercedita” (capità Francisco Fàbregas)“Lorezo” (capità Llorenç Mir), “Merceditas” (capità Tomàs Fàbregas ), “Llasat” (capità Delmir Baratau ) , “Amalia” (capità Pau Bertran ), “Tuya”(capità Pere Roig), “Tres Hermanas” (capità Jeroni Costa ), “Carlota” (capità Santiago Pera ?), “Alfredo” (capità Nicolás Mir) , “Mario” (capità Felip Mir), “Marina” (Francisco Alsina), “Francisco” (capità Jeroni Ferrés), “Vilassar” (capità Vicenç Villà ), “Maria Rosa” (capità Jeroni Casanovas) ,“Pubilla” (capità Francisco Guardiola ) , “Tibidabo” (capità Simó Gelpí ), i dos vaixells més de nom il·legible dels capitans Genís Argimon i Isidre Isern.
Jordi Casanovas i Berdaguer

Barcelona, 23 octubre 2013

Posted in General.

Deixa un comentari